24.01.2018 - 12:17                                                                       Paylaş:

1-     1- HAVA KALİTESİ UYARI EŞİKLERİNİN AŞILMASI HALİNDE UYGULANACAK KISA VADELİ EYLEMLER

a-) Hava Kalitesi Değerlendirme Yönetmeliği EK-2 Tablo-1 : Geçiş Dönemi Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sınır Değerlerinde Kademeli Azaltım tablosunda belirtilen, SO2 ve NO2 parametreleri için üç ardışık saatte ölçülen saatlik ortalama değerlerinin SO2 için 500 µg/m3 ve NO2 parametresi için 400 µg/m3?ü aşması halinde, Valilikçe kamu ve özel mülklerde kömür yakılmasının bir süreliğine yasaklanması, tüm araçların veya belirlenecek tipteki belirli araçların belirli süre ve mevki için trafiğe çıkışının yasaklanması gibi bir takım tedbirler alınabilir.

b-) 2015-2020 yılları için İlimiz özelinde hazırlanan ve 29.12.2015 tarihli 2008 karar no?lu Mahalli Çevre Kurulunda görüşülerek karara bağlanan bağlanan Tekirdağ Temiz Hava Eylem Planında yer alan ? Kirliliği Azaltmak İçin Uygulanacak Projeler Veya Önlemlerin Detayları? kısmında belirtilen hava kirliliği eylem planlarının uygulanmasında sorumlu kurum ve kuruluşların belirtilen sorumlulukları titizlikle takip etmesi gerekmektedir.

27.12.2016/11 Sayılı MÇK Kararlarının 2. Maddesinin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi amacıyla 05.12.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda sektör temsilcileri il toplantı yapılmış olup,

      Yapılan toplantıda;

1: Filtre yapımı için faaliyet gösteren firma sayısının azlığı,

2: Uygun yerli filtre yapımı konusunda TÜBİTAK ve yerli firmaların süreye ihtiyacının olması,

3: Tekstil Sanayici Birliklerinin sürenin yetmediği ve uzatılması yönündeki talepleri,

4: Bakanlığımızın tekstil sektörü ile ilgili yaptığı mevzuat çalışmalarındaki 2 aylık görüş alma süresine girilmiş olması nedeniyle;

a)      27/11/2016 tarih 11 Karar No?lu Mahalli Çevre Kurulu Kararının 2 nci maddesiyle 31/12/2017 tarihine kadar tanınan baca gazı arıtma sistemi kurma süresinin 31/12/2018 tarihine kadar uzatılması

b)      OSB Müdürlüklerince 3?er aylık gelişme raporlarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü?ne gönderilmesine devam edilmesi

c)      Bu süre içerinde fabrikalardaki polyester fikse işlemi yapan Ramüz (RAM) makinası bacaları hakkında şikayet olması halinde veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü?nce gerekli görülmesi durumunda, bacalarda koku emisyon yaptırılarak takip edilmesidir.

2-      KİMYASAL DEPOLAMA, KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI

Tekirdağ İli Kapaklı, Çerkezköy, Çorlu ve Ergene İlçelerinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde çok sayıda kimyasal depolama, kimyasal ürünlerin imalatı konusunda faaliyet gösteren tesis bulunmaktadır.

      Bu tesislerde, koku oluşturan, insan ve çevre sağlığına olumsuz etkisi olan kimyasal maddelerin depolanması, dolum-boşaltım işlemleri ve kimyasal ürünlerin elde edilmesi gerçekleştirilmektedir.

      Bu faaliyetlerden kaynaklanan ve sıklıkla şikayet konusu olan koku ve organik bileşik (VOC) emisyonlarının aza indirilmesi amacıyla ve bu konuda Çerkezköy Organize Sanayi Müdürlüğü?nün TÜBİTAK ile yürütmüş olduğu hava kalitesi belirleme projesi kapsamında yapılan ölçüm sonuçlarına istinaden; hava kirleticileri konusunda, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği?nce Valilikçe alınan kararlara ve eylem planlarına uyulması gerektiğinden, kimyasalların depolama, dolum-boşaltım işlemleri ile kimyasal ürün imalatı aşamaların aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılması uygun bulunmuştur.

1-      Depolama, dolum-boşaltım ve ürün imalatı işlemleri esnasında meydana gelen emisyonların toplanması ve bir gaz-buhar arıtım ünitesinden geçirildikten sonra bir baca vasıtasıyla atmosfere verilmesine

2-      Kimyasal depo tanklarında ve kara tankerleri vasıtasıyla gerçekleştirilen dolum ve boşaltım işlemlerinde, ürün ve buhar geri dönüş hatlarının kara tankerlerine veya gaz arıtma sistemlerine bağlı olacak şekilde kapalı alanlarda ve/veya kapalı sistemlerle yapılması, oluşacak emisyonların gaz ünitesi hariç, kontrolsüz olarak atmosfere verilmemesine

3-      Kapaklı, Çerkezköy, Çorlu ve Ergene İlçelerindeki Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan ve mevcut açık dolum-boşaltım yapan tesislerin; ilgili OSB Müdürlüğü?nce tayin edilecek bir süre içerisinde belirtilen usul ve esaslara uygun hale getirilmesinin yine OSB Müdürlükleri tarafından sağlanması, takibinin yapılmasına

4-      OSB Müdürlükleri tarafından tespiti yapılacak tesislerin ve tayin edilen süreler ile müteakibinde gerçekleştirilen takip işlemleri sonuçlarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilmesine

5-      Yeni kurulacak tesislerde, belirtilen usul ve esasları sağlamayan ve açık dolum ve boşaltım yapan tesislerin ilgili OSB Müdürlüklerince ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmamasına karar verilmiştir.

 

asdPDF için tıklayınız.

Hava Durumu
Çorlu 3 Günlük Tahmin
merkez bankası

Tasarım & Güncelleme : ElitNET